fbpx

Regulamin strony i sklepu internetowego

REGULAMIN
FOLGA Centrum Floatingu

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Czas wizyty liczony jest od umówionej godziny.
 2. Całkowity czas wizyty obejmuje:
  – przygotowanie do sesji – 5min
  – sesję floatingową – od 60min wzwyż, lub sesja sauny ganbanyoku od 30min wzwyż
  – przygotowanie się po sesji – 15min
 3. W przypadku spóźnienia klienta, czas wizyty może być skrócony o czas jego spóźnienia.
 4. W przypadku opóźnienia wynikającego z winy FOLGA Centrum Floatingu, sesja zostanie przedłużona o czas równy powstałego opóźnienia.
 5. Z kabin floatingowych bądź sauny ganbanyouku korzystać mogą osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub za ich pisemną zgodą.
 6. Klient zobowiązany jest do pozostawienia okrycia wierzchniego na wieszaku w recepcji oraz do zmiany obuwia na klapki przed wejściem do sekcji z kabinami floatingowymi bądź sauną.
 7. Zabrania się korzystania z kabin floatingowych lub sauny ganbanyoku osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków oraz w stanie choroby stanowiącej zagrożenie dla siebie.
 8. Zabrania się korzystania z kabin floatingowych bądź sauny ganbanyoku osobom cierpiącym na epilepsję, choroby układu krążenia, zaawansowaną cukrzycę, ciężkie depresje lub psychozy (leczone psychiatrycznie), zakrzepicę, zapalenie ucha, posiadającym otwarte rany, uszkodzenie i/lub owrzodzenia skóry, podrażnienia i infekcje, kobietom w pierwszym trymestrze ciąży, osobom z wszczepionym rozrusznikiem serca.
 9. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz brania środków odurzających w tym także nasennych.
 10. Jeżeli klient zdecyduje się na sesję w stroju kąpielowym, strój ten nie może być farbujący.
 11. Do pomieszczeń z kabinami floatingowymi oraz sauną ganbanyoku zabrania się wnoszenia i używania perfum, dezodorantów oraz lakierów do włosów.
 12. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z kabin floatingowych lub sauny ganbanyoku, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu, urządzeń, ora zanieczyszczenie wody (np. spowodowane brakiem odpowiedniej higieny) odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice bądź opiekunowie. Obowiazuje odpłatnośc w pełnej wysokości wartości szkody oraz strat poniesionych przez ośrodek z tego tytułu.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody oraz wypadki wynikające z niestosowania się do regulaminu lub braku zachowania należytej ostrożności.
 14. Wewnątrz lokalu obowiązuje zakaz fotografowania o filmowania do użytku komercyjnego bez wcześniejszego uzyskania zgody właściciela ośrodka.
 15. Zakup usługi,dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu ośrodka.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY
PODCZAS KORZYSTANIA Z KABIN FLOATINGOWYCH

 1. Każdego klienta przed wejściem do kabiny floatingowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała i włosów mydłem lub żelem pod prysznic a następnie dokładne spłukanie środków myjących przed wejściem do kabiny. Dokładnie zmyć makijaż (W pomieszczeniu z kabiną jak i w całym ośrodku obowiązuje zakaz używania perfum, antyperspirantów w sprayu oraz lakierów do włosów).
 2. Ponieważ w pomieszczeniach z kabinami może być ślisko należy zachować szczególną ostrożność aby nie doszło do wypadku.
 3. Do kabiny floatingowej wchodzimy powoli i ostrożnie aby nie doszło do wypadku.
 4. W przypadku gdy solanka dostanie się do oczu, należy przepłukać oczy znajdującym się w kabinie spryskiwaczem z czystą wodą oraz osuszyć twarz, jeżeli to nie pomoże wówczas należy spokojnie otworzyć drzwi kabiny, wyjść i korzystając z umywalki, przemyć wodą oczy a następnie osuszyć twarz ręcznikiem. Sól jest całkowicie bezpieczna dla oczu i może powodować tylko ich szczypanie.
 5. W trakcie sesji może zajść potrzeba skorzystania z toalety, w takim wypadku ostrożnie opuszczamy kabinę uważając aby się nie poślizgnąć. Po skorzystaniu z toalety w trakcie sesji należy baz względnie wziąć prysznic przed ponownym wejściem do kabiny floatingowej.
 6. W kabinie nie wolno kłaść się na brzuchu i nurkować, grozi to zachłystnięciem i zanieczyszczeniem wody, oraz może być niebezpieczne dla zdrowia.
 7. Przed opuszczeniem kabiny floatingowej należy wstać z odchyloną głową i usunąć nadmiar solanki z włosów i skóry. W celu zmniejszenia ryzyka poślizgnięcia się, zabrania się stawania na progu kabiny.

REGULAMIN REZERWACJI
centrumfloatingu.pl

 1. Dokonanie rezerwacji na sesję floatingu lub sesję sauny ganbanyoku w ośrodku FOLGA Centrum Floatingu odbywa się poprzez kontakt:
  – telefoniczny, pod numerem: +48 662 783 144
  – poprzez e-mail:
  folga@centrumfloatingu.pl
  – poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej
  www.centrumfloatingu.pl
  w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. W trakcie rezerwacji należy wybrać formę płatności:
  -płatność w ośrodku, kartą lub gotówką
  -płatność on-line
  -voucher prezentowy/karnet
 3. Rezerwacji on-line możemy dokonać najwcześniej na następny dzień.
 4. W celu dokonania rezerwacji tego samego dnia należy skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 662 783 144
 5. Odwołanie rezerwacji możliwe jest na 24 godziny przed planowaną wizytą.
 6. Odwołanie rezerwacji w dniu wizyty, lub przed samą wizytą traktowane jest jako nie pojawienie się i zostaje odznaczone w systemie,
 7. Nie odwołanie wizyty w wymaganym czasie, skutkuje koniecznością uiszczenia przedpłaty w celu dokonania kolejnej rezerwacji.
 8. Nie pojawienie się na umówionej wizycie, jednoczesne nie poinformowanie o tym, lub poinformowanie tuż przed planowaną wizytą, skutkuje koniecznością opłacenia kolejnej wizyty z góry, oraz dopłatą 50% wartości wizyty na, której się nie pojawiliśmy, a nie została ona odpowiednio wcześnie odwołana.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
centrumfloatingu.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Folga Centrum Floatingu Dominika Boryna-Ponikowska oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Folga Centrum Floatingu Dominika Boryna-Ponikowska usług drogą elektroniczną.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje § 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE


Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem firmy kurierskiej, towaru określonego w zamówieniu.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy centrumfloatingu.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://centrumfloatingu.pl.
Sprzedawca – Folga Centrum Floatingu Dominika Boryna-Ponikowska, ul. Słowackiego 51/46, 05-250 Radzymin, numer NIP 838 176 00 30, REGON 141896429
Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą
Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


1. Adres pocztowy:
Folga Centrum Floatingu Dominika Boryna-Ponikowska
ul.Słowackiego 51/46
05-250 Radzymin
2. Adres e-mail:
folga@centrumfloatingu.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE


1. Dla korzystania ze sklepu w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
potrzebne jest:
a) Urządzenie z dostępem do Internetu
b) Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE


1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Kupujący określa sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto za pośrednictwem formularza rejestracji.
9. Zakupów można również dokonać bez rejestracji w Sklepie.
10. Po dokonaniu Zakupów w Sklepie, Kupujący nie ma możliwości zmiany sposobu dostawy Towaru i metody płatności za Towar. W zaistniałym przypadku przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
.

§ 5 PŁATNOŚCI


1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a) Za pośrednictwem platformy płatniczej Dotpay.
2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy Dotpay podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay Sp. Z o.o.
3. Kupujący ponosi wszelkie koszty transakcji finansowych, które mogą zostać naliczone przez bank lub instytucję finansową w związku z płatnością za zamówienie.
4. Środki należne za złożone zamówienie powinny wpłynąć na konto Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przypadku braku wpływu należności zamówienie to zostanie anulowane.
5. Sprzedawca informuje, że w przypadku szybkich płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie domyślnie dokumentowana dowodem zakupu (paragonem). Na życzenie Kupującego, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, wystawiana będzie faktura VAT.
7. Jeżeli Kupujący dokonuje zakupu Towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać dane podmiotu, na który ma być wystawiona faktura VAT.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
9. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
2. Koszt realizacji zamówienia określany jest w momencie składania zamówienia przez Kupującego.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
8. W przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
9. W przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego, towar pozostanie gotowy do odbioru przez Kupującego przez 7 dni roboczych od daty doręczenia Kupującemu powiadomienia o gotowości zamówionego Towaru do odbioru za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail).
10. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze zamówionego Towaru w terminie określonym w ustępie 9 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Kupującemu stosowne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim najwcześniej w terminie 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Towaru przez Kupującego, określonego w ustępie 9 powyżej.
11. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
12. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu. Sprzedawcy przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za wykonane świadczenie, które wynosi:
– 100% wartości vouchera w przypadku Konsumentów;
– 100% wartości vouchera, w przypadku Klientów nie będących Konsumentami.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru i sprawdzeniu, czy towar nie został uszkodzony.
8. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie na adres wskazany w § 2 pkt 1 , a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
9. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru. Konsument ponosi także koszty zwrotu specjalistycznego, jeśli konieczność taka wynika z charakteru Towaru. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 9 REKLAMACJE


1. Umową sprzedaży objęte są używane Towary. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Towaru.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca.
3. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym żądać od Sprzedawcy świadczeń określonych w art. 560 kodeksu cywilnego.
4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 pkt 1 i 2 Regulaminu.
5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 2 pkt 1.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 pkt 2.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie powoduje uznanie, że żądanie Konsumenta uważa się za uzasadnione. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem: https:// www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php #faq595.
b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https:// www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php #faq596.
c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
d) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http:// ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Folga Centrum Floatingu Dominika Boryna-Ponikowska, ul. Słowackiego 51/46, 05-250 Radzymin.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Folga Centrum Floatingu Dominika Boryna-Ponikowska ul. Słowackiego 51/46 05-250 Radzymin NIP 838 176 00 30 REGON 141896429 adres e-mail: folga@centrumfloatingu.pl – Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Data odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Imię i nazwisko Konsumenta(ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Adres Konsumenta(ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Numer rachunku bankowego do zwrotu środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) Niepotrzebne skreślić

REGULAMIN KONTA SKLEPU INTERNETOWEGO
centrumfloatingu.pl

SPIS TREŚCI


§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE


Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie. Sklep – sklep internetowy centrumfloatingu.voucher.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://centrumfloatingu.voucher.com.pl Sprzedawca – Folga Centrum Floatingu Dominika Boryna-Ponikowska, ul. Słowackiego 51/46, 05-250 Radzymin, NIP 838 176 00 30, REGON 141896429.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


1. Adres pocztowy:
Folga Centrum Floatingu Dominika Boryna-Ponikowska
ul. Słowackiego 51/46
05-250 Radzymin
2. Adres e-mail:
folga@centrumfloatingu.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE


1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
a) Aktywne konto e-mail
b) Urządzenie z dostępem do Internetu
c) Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki Cookiem

§ 4 KONTO


1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne, zależne od woli Kupującego i nie jest konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: folga@centrumfloatingu.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE


1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres
e-mail folga@centrumfloatingu.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https:// www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php #faq595.
b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https:// www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php #faq596.
c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http:// ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych, powierzonych przez Kupującego jest Folga Centrum Floatingu Dominika Boryna-Ponikowska, ul. Słowackiego 51/46, 05-250 Radzymin.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA


1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust.
4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
b) poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
c) zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy folga@centrumfloatingu.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Polityka prywatności, RODO

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close